Privacyverklaring Kindercoach Nellie

Kindercoach Nellie gevestigd aan de Gebr. Woudsmastraat 4, 9103 NP te Dokkum is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van klanten. Kindercoach Nellie respecteert jouw privacy. In het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens, die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Artikel 1-Wettelijke Bepalingen 

Nellie Kruithof-Dijkstra is de functionaris gegevensbescherming van Kindercoach Nellie.
Zij is te bereiken via [email protected] of telefonisch op 06-33510485. 


Artikel 2- De verwerking van persoonsgegevens
Contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, email) zijn alleen voor mij. 

Bij intake, dus pas wanneer jullie hebben besloten na onze kennismaking om in het diepe te springen met mij, dan worden vrijwillig de persoonsgegevens verstrekt aan kindercoach Nellie. Zeggen jullie na onze kennismaking, nee bedankt, dan verwijder ik uiteraard de contactgegevens uit mijn systeem. 

Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Soms kan het wel zinvol zijn dat ik informatie doorgeef (bijv. aan school, meewerkende instanties), maar schrik niet, dat is dan natuurlijk alleen maar met jullie toestemming. Ik deel dus niets met anderen zonder toestemming, mits daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt.

Artikel 3- Doel van de verwerking
Kindercoach Nellie verzameld persoonsgegevens niet zomaar, maar worden gebruikte voor de volgende doeleinden:
-Voor het coachen.
-Om telefonisch contact op te kunnen nemen of te mailen indien dit nodig is om het traject die we samen doorlopen uit te kunnen voeren en/of bij te sturen.
-Het afhandelen van de betaling en het verzenden van de eventuele facturen.
-Wegens wettelijk verplichting. 


Artikel 4- Registratie persoonsgegevens 

Persoonsgegevens bewaar ik in een computerbestand. Mijn computer heeft een eigen account. Mail, Whatsapp en sms zit in mijn apparaten, waar ik alleen toegang tot heb middels een code. 

Informatie die we via WhatsApp of Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij mee akkoord zijn gegaan als gebruikers van deze diensten. 

Tijdens coachingssessies maak ik aantekeningen, een tablet nodigt toch meer uit om afgeleid te worden. Ik noteer alleen initialen zodat een ander niet weet over wie het gaat in mijn schrijven. Ik bewaar dit in een afgesloten dossierkast, totdat deze verwerkt is in een verslag op mijn computer. Hier komt de naam uitgeschreven in terug. 

Als er de indruk is dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op via [email protected] en blijf vooral niet met een vervelend gevoel zitten. 


Artikel 5- Jouw rechten met betrekking tot je gegevens 

Het recht om eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen is er ten alle tijd. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Kindercoach Nellie zich dient te houden (neem als voorbeeld de boekhouding of opgave aan de belastingdienst). Daarnaast is er het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Kindercoach Nellie en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan verzonden worden naar [email protected]
Kindercoach Nellie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Kindercoach Nellie wil jullie er ook op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6- Wettelijke verplichtingen 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die kindercoach Nellie heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 


Artikel 7- Commerciële aanbiedingen 

Gegevens worden ook zeker niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De website www.kindercoachnellie.nl maakt alleen gebruik van de strikt noodzakelijke cookies, deze garanderen functies die deze website nodig heeft om te functioneren zoals bedoeld. Daarom kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld. Deze cookies worden exclusief door deze website gebruikt en zijn daarom 'first party cookies'. Dit betekent dat alle informatie die in deze cookies wordt opgeslagen alleen wordt teruggestuurd aan deze website. 


Artikel 8- Bewaartermijn gegevens 

De door Kindercoach Nellie verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald. 


Artikel 9- Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van Kindercoach Nellie is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 


Artikel 10- Contact 

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kun je je richten tot: 

Kindercoach Nellie 

[email protected] 


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 december 2020 tot nader order. 

De algemene voorwaarden van Kindercoach Nellie worden tijdens het kennismakinggsgesprek meegegeven of verzonden. De algemene voorwaarden zijn via [email protected] ook op te vragen.

Privacyverklaring Google

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.